Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

6. jednání dne 15.4.2002

U S N E S E N Í

z 6. jednání rady města Hejnice, konaného dne 15.4.2002 v 15.30 hodin
v kanceláři starosty města

Rada města :

56/2002 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č. : 50, 51, 52, 53, 54, 55, 8, 49/2002.

57/2002 VZALA NA VĚDOMÍ zprávu místostarosty o zajištění rekreační a turistické sezony.

58/2002 VZALA NA VĚDOMÍ příjem státní dotace na výstavbu DPS.

59/2002 VZALA NA VĚDOMÍ zprávu finančního výboru, včetně námětů ředitelky l. MŠ a UKLÁDÁ starostovi ihned řešit zatékání do budovy MŠ, byť provizorním řešením. Termín: ihned

60/2002 PROJEDNALA žádost SDH Hejnice o povolení pálení vatry dne 30.4.2002 od 18.00 do 02.00 hodin v kempu v Hejnicích a žádost schválila. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 28.4.2002

61/2002 PROJEDNALA žádost ředitelky 2. MŠ Hejnice o pronájem kina na akci Hejnická akademie v měsíci červnu 2002. Pronájem schválila za úhradu režijních nákladů ve výši 500,- Kč. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 28.4.2002

62/2002 PROJEDNALA žádost ředitelky 1. MŠ o brzké řešení ohledně opravy budovy MŠ - zatékání. Rada vzala na vědomí žádost a UKLÁDÁ starostovi ve věci jednat /viz usn.č.59/2002/ a o návrhu řešení informovat radu. Termín: 28.4.2002

63/2002 PROJEDNALA žádost organizace Azyl Pes, Krásný Les o finanční příspěvek na opravu zařízení a žádost zamítla z důvodu špatné finanční situace. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 28.4.2002

64/2002 SCHVÁLILA uvolnění částky ve výši 11.000,- Kč k řešení stížnosti nájemníků objektu čp. 580.

65/2002 PROJEDNALA žádost Jednoty Bratrské o pronájem kina dne 13.7.2002 a povolení stravování pro 40 osob ve ŠJ. Rada města souhlasí s pronájmem kina dne 13.7.2002 za nájemné obvyklé. O stravování rozhodne po vyjádření vedoucí ŠJ. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 28.4.2002

66/2002 PROJEDNALA žádost p. Lenky Doové, Jablonec n.N. o povolení pořádání prodejních trhů v Hejnicích 1 x měsíčně a žádost zamítla, protože zde není na toto prostor. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 28.4.2002

67/2002 PROJEDNALA žádost sl. Lenky Hubáčkové o schválení pronájmu bytu vel. 1 + KK v domě čp. 495 na dobu 1 roku od 1. května 2002 p. Vlastimilu Peškovi z důvodu dočasné změny místa zaměstnání. Rada žádost schválila. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 28.4.2002

68/2002 VZALA NA VĚDOMÍ smlouvu o zajištění plaveckého výcviku ZŠ Hejnice. UKLÁDÁ starostovi smlouvu podepsat. Termín: 28.4.2002

69/2002 VZALA NA VĚDOMÍ stížnost nájemníků domů čp. 168 a 387 na hlučnost z firmy Knorr-Bremse v době nočního klidu (přejíždění, frézování, sekání trávy, nakládání kamionů, uklízecí firmy). UKLÁDÁ starostovi stížnost předat k řešení firmě Knorr - Bremse. Termín: 28.4.2002

70/2002 VZALA NA VĚDOMÍ poděkování Společnosti pro Jizerské hory za finanční prostředky ve výši 5.000,- Kč, kterými město přispělo na opravu vyhlídky na Krásné Máří.

71/2002 SOUHLASÍ s mandátní smlouvou na technický dozor p. Petra Švorce pro stavbu DPS. UKLÁDÁ starostovi smlouvu podepsat. Termín: 28.4.2002

72/2002 PROJEDNALA žádost Aleny Králové a Jiřího Plichty o koupi pozemku p.č. 977/6 o výměře 1114 m2 na výstavbu RD. UKLÁDÁ předsedovi komise ŽP pozemek prověřit a navrhnout cenu. Termín: 28.4.2002

73/2002 PROJEDNALA žádost p. Blanky Bittnarové o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě čp. 252 - Prodejna hraček na dobu 5 let a žádost schválila za cenu 300,- Kč za l m2 a l rok. UKLÁDÁ vedoucímu Služeb zajistit sepsání nové nájemní smlouvy. Termín: 28.4.2000

74/2002 PROJEDNALA žádost p. Bohuslava Nového o koupi pozemku mezi stavebními pozemky č. 981 a 982 o výměře 78 m2 a rozhodnutí odkládá v rámci komplexního řešení celé plochy. Do té doby doporučuje žadateli uzavřít nájemní smlouvu. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 28.4.2002

75/2002 DOPORUČÍ zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku p.č. 767/3 o výměře 649 m2 za cenu 100,- Kč manž. Schejbalovým. UKLÁDÁ starostovi předložit odprodej ke schválení ZM dne 29.5.2002 UKLÁDÁ tajemníkovi vyrozumět žadatele a pozvat je k jednání ke starostovi města. Termín: 28.4.2002

76/2002 PROJEDNALA žádost o odprodej pozemku p.č. 821/4 o výměře 521,8 m2. UKLÁDÁ tajemníkovi záměr o odprodeji zveřejnit dle zákona. Termín: 28.4.2002

77/2002 PROJEDNALA žádost p. Sádovského o odprodej pozemku p.č. 311/2. Po prověření komisí ŽP doporučuje cenu 50,- Kč za l m2. UKLÁDÁ starostovi předložit odprodej ke schválení ZM dne 29.5.2002. UKLÁDÁ tajemníkovi žadatele vyrozumět. Termín: 28.4.2002

15.2.2007 20:34:23 | přečteno 864x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load