Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Návrh rozpočtu města Hejnice na 2012

platba

Níže je uveden návrh rozpočtu města Hejnice na rok 2012, který připravilo vedení města. Rozpočet je sestaven po zapojení všech nákladů a příjmů jako vyrovnaný. Na poslední straně číslo 5 můžete najít asi nejzajímavější kapitolu, kterou jsou akce města na příští rok.

Konečné projednávání a schvalování návrhu a případných změn proběhne v rámci jednání zastupitelstva Hejnic ve středu 14. prosince 2012 v zasedací místnosti občanské vybavenosti v suterénu domu čp. 5 v Jizerské ulici. Jednání je veřejné, všichni jste srdečně zváni.

Návrh rozpočtu v .pdf souborech:
- rozpočet roku 2012 - ikona souboruR 2012
- ekonomická činnost - ikona souboruEČ R 2012
- rozpočtový výhled - ikona souborurozpočtový výhled

-1-

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2012

Příjmy: Rozpočet v tis. Kč
Kapitálové příjmy 1 617
Běžné příjmy daňové 22 272
Běžné příjmy nedaňové 11 736
Přijaté transfery 10 815
Příjmy celkem: 46 440
Výdaje:
Běžné výdaje 28 118
Akce města 20 108

Výdaje celkem:

 

48 226

Příjmy roku 2012:

 

46 440

Výdaje roku 2012:

 

48 226

Výsledek hospodaření roku z rozpočtových příjmů a výdajů

 

-1 786

Financování - převod z/do rezerv

 

1 786

Výsledek hospodaření roku z ekonomických činn.

 

1 789

Z rozpočtových výdajů na hrubé mzdové prostředky:
Kulturní zařízení 260
Vnitřní správa a místní hospodářství 7 094
Zastupitelé uvolnění a neuvolnění 1 055
Středisko služeb 249
Mzdové prostředky celkem: 8 658
Rozpočet je sestaven jako schodkový ve výši 1.786 mil. Kč. Schodek bude pokryt z hospodářského výsledku hospodářské činnosti.

-2-

Kapitálové příjmy: Rozpočet v tis. Kč
Příjmy z prodeje pozemků 550
Příjmy z prodeje stavebních pozemků 1 067
Příjmy z prodeje nemovitosti 0
Příjmy z prodeje ostatního majetku 0
 
Celkem:   1 617
 
Běžné příjmy daňové:
Daň z nemovitosti 900
Daň z přidané hodnoty 9 000
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 3 500
Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 100
Daň z příjmu právnických osob 4 400
Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů 350
Daň z příjmu právnických osob za obce 1 600
Správní poplatky 260
Poplatek za rekreační pobyt 30
Poplatek z ubytovací kapacity 20
Poplatek ze psů 80
Poplatek ze užívání veřejného prostranství 200
Poplatek ze provozovaný hrací přístroj 400
Poplatek za komunální odpad 1 332
Odvoz z výtěžku provozování hracích přístrojů   100
 
Celkem:   22 272

-3-

Běžné příjmy nedaňové: Rozpočet v tis. Kč
Kino 200
Knihovna 20
Koupaliště, kemp 100
Hřbitovy 35
Bytové a nebytové hospodářství 10 002
Pokuty 0
Příjmy z úroků 300
Pronájem pozemků 190
Splátky půjček do FS 2
Za tříděný odpad z Ekokomu 135
Pojistné události 0
Prodej drobného neupotřebitelného majetku 1
Úklid společných prostor v byt. domech 237
Hejnická pouť - dary 0
Hejnická pouť - vstupné 300
Převod z povodňového konta - povodňové škody   214
Celkem:   11 736
Přijaté transfery:
Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu prostř. kraje 2 006
Neinvestiční přijaté transfery od obcí za žáky školy 0
Neinv. přijaté transfery od obcí - na činnost klubu důchodců 1
Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu - úřad práce 1 044
Převod z účtu cizích prostředků 1
Neinv. přijaté transf. ze SR - MMR - lávky kostel, Děln.dům 5 688
Neinv. přij. transf. ze SR - MMR - oprava lávek a propustů 2 075
Neinv. přij. transf. ze SR - volby do Zastupitelstva Kraje 0
 
Celkem:   10 815

-4-

Běžné výdaje: Rozpočet v tis. Kč
Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Hejnice 3 663
Kino 625
Knihovna 217
Kronika města 31
Divadelní přístavba 14
Hejnický zpravodaj 3
Hasiči 394
Městský úřad 10 641
Daň z příjmu právnických osob -obec 1 600
Zastupitelé uvolnění a neuvolnění 1 418
Dopravní obslužnost 260
Sbor pro občanské záležitosti 22
Klub důchodců 31
Odpadové hospodářství 2 170
Místní hospodářství 1 480
Veřejná zeleň 105
Hřbitovy 3
Koupaliště, kemp 161
Veřejné osvětlení 570
Doprava, silnice 70
Skládka 5
Středisko bytového a nebytového hospodářství 4 051
Úklid společných prostor v byt. domech 237
Sportovní areál u ZŠ, dětské hřiště 15
Místnost obč. vybavenosti v čp. 5 61
Finanční vypořádání r. 2011 0
Příspěvek obcím na školství 0
Výdaje z FS 173
Přestupky 50
Teplo PO 0
Mikroregion Frýdlantsko - členský příspěvek 48
Volby do Zastupitelstva Kraje 0
 
Celkem:   28 118

-5-

Kapitálové výdaje a akce města: Rozpočet v tis. Kč
Městský úřad - server + SW - zabezpečení a zálohování dat 170
Neinvestiční příspěvky 50
Hejnické oslavy 600
Příspěvky na sport a volnočasové aktivity 550
Rekonstrukce místních komunikací 800
Nová střecha na 2. MŠ 260
Nákup pozemku pod budovou kina 200
Projekt. dokument. kanalizace Hejnice - zprac. žádosti o dotaci 240
Územní plán města 390
Vodovod Zátiší 370
Výtah čp. 533 810
Dětské hřiště - dokončení 150
Veřejné osvětlení - poslední etapa + zřízení osvětlení na B.Potok 260
Projekt rekonstrukce nové budovy ZŠ, zateplení a výměna oken 220
Projekt rekonstrukce zeleně 1. a 2. MŠ 52
Výměna dopravního značení 200
Projekt na výměnu plastových oken čp. 495, 514, 515 70
Sloučení školních jídelen k 31.8.2012 100
Projekt 3. MŠ - změna vytápění, zateplení budovy a stropu 200
Příspěvek Frýdlantské vodárenské jako podíl na dotaci 1 500
Příspěvek Frýdlantské vodárenské na vodovod Skalní město 1 200
Plastová okna v čp. 495, 514, 515 a výběrové řízení 1 300
ČOV Hejnice - pískový filtr a obnova čerpadel 210
Střecha na divadelní přístavbě a okna 300
Projekt optimalizace MŠ 1 191
Povodňové škody - lávky pod kostelem a za Dělnickým domem 6 401
Povodňové škody - oprava lávek a propustů 2 314
 
Celkem:   20 108

Rozbor hospodářské činnosti podle druhů činnosti

Rozpočet 2012

údaje v tis. Kč
Název činnosti Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
       
Kino pronájem 4,00 0,00 4,00
Knihovna tisk 1,00 1,00 0,00
Divadelní přístavba pronájem 0,00 0,00 0,00
Hejnický zpravodaj prodej 10,00 37,00 -27,00
Hejnický zpravodaj inzeráty 2,00 0,00 2,00
Prodej dřeva 0,00 0,00 0,00
Hlášení rozhlasem 2,00 0,00 2,00
Kopírování 1,00 2,00 -1,00
Svatební obřad 5,00 2,00 3,00
Místnost obč. vybavenosti pronájem 1,00 9,00 -8,00
Skládka 8,00 42,00 -34,00
Vývoz fekálu 100,00 34,00 66,00
Koupaliště pronájem 5,00 0,00 5,00
Činnost plošiny 17,00 3,00 14,00
Prodej tepla 13 157,00 11 908,00 1 249,00
Garáže nájem 56,00 0,00 56,00
Pronájem pozemků mimo veř. prostr. 0,00 0,00 0,00
Parkování 0,00 0,00 0,00
Pronájem antény 83,00 0,00 83,00
Pronájem majetku 1,00 0,00 1,00
Pronájem kotelen 347,00 0,00 347,00
Pronájem zařízení nebyty 17,00 0,00 17,00
Akce města (Hejn. pouť) 0,00 0,00 0,00
Ostatní (věcné břemeno) 0,00 0,00 0,00
Prodej odpadu 0,00 0,00 0,00
Prodej reklamních předmětů 10,00 0,00 10,00
Vyrovnání DPH 0,00 0,00 0,00
       
       
CELKEM 13 827,00 12 038,00 1 789,00

Rozpočtový výhled na období let 2013 - 2014 v tis. Kč
TEXT skuteč.2010 upr.rozp. 2011 návrh 2012 výhled 2013 výhled 2014
Daňové příjmy 24 342 23 923 22 272 23 000 23 000  
Nedaňové příjmy 13 720 16 036 11 736 12 000 12 500  
Kapitálové příjmy 2 206 1 407 1 617 150 150  
             
Vlastní příjmy celkem 40 268 41 366 35 625 35 150 35 650  
             
Dotace (po konsol.) 10 415 15 764 10 815 36 000 3 000  
             
PŘÍJMY CELKEM 50 683 57 130 46 440 71 150 38 650
             
Běžné provozní výdaje 33 955 28 979 28 118 28 000 28 000  
Kapitálové výdaje a akce 2 850 31 661 20 108 55 150 16 650  
             
VÝDAJE CELKEM 36 805 60 640 48 226 83 150 44 650
             
Saldo příjmů a výdajů 13 878 -3 510 -1 786 -12 000 -6 000  
             
Výsledek hosp. z EČ 2 138 1 750 1 789 1 800 1 800  
             
FINANCOVÁNÍ -13 878 3 510 1 786 12 000 6 000
             
z toho:            
splátky úvěru 0 0 0 0 0  
použití prostředků min. let.  0 1 760 0 10 200 4 200  
             
V rozpočtovém výhledu je zvažována realizace dostavby kanalizace na Ferdinandově a v Bezručově ulici. Počítá se s poskytnutím 65 % dotace.
5.12.2011 10:48:04 | přečteno 2087x | demcak
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load