Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Projekt Mosty Frýdlantsko řeší popovodňovou situaci a nabízí finanční úspory

mosty

Projekt na rekonstrukci Frýdlantska

Převzato ze stránek televize RTM TV.

Intenzivní přívalové deště, které před dvěma týdny vedly ke zvednutí hladiny vodních toků v některých místech Frýdlantského regionu, až nad úroveň tisícileté vody za sebou zanechaly značné škody. Podle současných odhadů bude na obnovu škod potřeba jen v tomto regionu minimálně 5 749 milionů korun. Hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler a starosta Frýdlantu Dan Ramzer při středečním jednání s předsedou Vlády ČR Petrem Nečasem představili projekt Mosty Frýdlantsko, který si klade za cíl efektivní kombinací schválených, připravovaných a nových infrastrukturních projektů snížit celkové investiční náklady.

Úspory se mohou pohybovat ve výši minimálně 850 milionů korun a škody, kterým lze aplikací projektu předejít jsou vyčísleny na 400 až 800 milionů.

Povodní bylo 7. srpna 2010 na Frýdlantsku zasaženo celé povodí řeky Smědé a Olešky. Částečně se velká voda projevila také na toku Řasnice. Vedle materiálních škod jsou ale bohužel zaznamenány také ztráty největší - na lidských životech. Akutní činnosti konané s důrazem na zajištění základních potřeb stále probíhají, ale následná likvidace následků již musí probíhat koordinovaně aje bezpodmínečně nutné na jejich financování propojit všechny dostupné finanční zdroje s cílem minimalizovat objem investičních nákladů a zabránění následných možných škod. Právě tyto principy obsahuje projekt Mosty Frýdlantsko - integrovaný plán obnovy Frýdlantska po povodních v roce 2010, který ve středu představili hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler a starosta Frýdlantu Dan Ramzer předsedovi Vlády České republiky Petru Nečasovi. "Pana premiéra projekt velice zaujal a ocenil, že se snažíme společně se starosty jednotlivých zasažených obcí hledat co nejefektivnější využití všech finančních zdrojů použitelných při obnově našeho kraje.

Musím ocenit, jak vláda pomáhá Libereckému kraji se zmírňováním následků katastrofální povodně, která nás před dvěma týdny zasáhla., " říká Stanislav Eichler, hejtman Libereckéhokraje. Na koordinaci projektu se již podílejí kromě Libereckého kraje i Lesy České republiky,s. p., Povodí Labe, s. p., Ředitelství silnic a dálnic ČR, RWE GasNet, s. r. o., neboFrýdlantská vodárenská společnost, a. s.

Jsem rád, že pan premiér vyslovil naši snaze podporu a předloží koncepci k projednání na úrovni své kanceláře. Spolupráci mezi postiženými městy, státem, Libereckým krajem, Lesy České republiky, Povodím Labe a provozovateli distribučních síti byl velmi nakloněn a pozitivními efekty rovnajícím se úsporám a urychlené harmonizaci situace vyjádřil svou podporu ", uvedl frýdlantský starosta Dan Ramzer.

Příští týden představím celý projekt i na jednáni Rady Asociace krajů ČR všem hejtmanům. A budu zároveň prosazovat i to, aby byla tato problematika tématem společného jednáni Asociace krajů České republiky s premiérem Petrem Nečasem, které se uskutečni Příští týden ve středu po jednáni vlády a rady asociace krajů, " dodává hejtman Stanislav Eichler.

Metodiku integrovaného projektu Mosty Frýdlantsko zpracovala společnost HYDROPROJEKT CZ, a. s., přičemž vycházela z nejaktuálnějších průzkumů, statistik a potřeb vyplývajících z reálné situace na Frýdlantsku. "Pro náš region je důležité, aby jej nepostihly druhotné negativní jevy, které byly zaznamenány po povodních v letech 1997 a 2002. Jde zejména o vystěhování řady obyvatel mimo region, odliv stávajících i potencionálních investorů, zvýšení nezaměstnanosti, nevratné zastavení regionálního rozvoje a zastavení nebo výrazné omezení financování projektů z tuzemských i mezinárodních zdrojů.

Těmto nepříznivým efektům můžeme aplikací projektu Mosty Frýdlantsko předejít," říká Vladimír Stříbrný, starosta Heřmanic, jedné z nejvíce povodní postižených obcí Mikroregionu Frýdlantsko. Podle něho může ke všem uvedeným negativním jevům dojít například z toho důvodu, že podle platné legislativy vytvoření nového investičního programu ze státních prostředků není okamžité a obce nemohou bezprostředně navázat na akutní činnosti po povodni. Nemají totiž na financování krátkodobých, střednědobých ani dlouhodobých aktivit peníze. Přitom rychlá a koncepční obnova je vzhledem k poloze, historii a současnosti regionu velmi důležitá.

"Při povodni jsme ve všech obcích museli vynakládat značné objemy finančních prostředků na záchranné práce a zajištění základních potřeb obyvatelstva. Obdobně je na tom také státní podnik Povodí Labe, Lesy České republiky a mnozí další. Hrozí dokonce situace, že nebudeme mít dostatek prostředků na spolufinancování již před povodní schválených projektů," poznamenává Dan Ramzer, starosta Frýdlantu. Podle něho integrovaný projekt MostyFrýdlantsko počítá s tím, že z poskytnuté státní podpory budou vyčleněny finanční prostředkyna spoluúčast k již schváleným projektům, a to ve výši minimálně 480 milionů korun. Tímbudou zpřístupněny finanční toky především z OPŽP, ROP Severovýchod a programuProtipovodňová ochrana II. Starosta Dan Ramzer dále doplňuje: "Samozřejmě máme také jako představitelé veřejné správy zodpovědnost za veřejné finanční prostředky. Jejich synergické čerpání přináší velké možnosti úspor na cestě při odstraňování následků povodně. To je druhý z pozitivních efektů aplikace integrovaného projektu Mosty Frýdlantsko. "

Hospodárnost je jedním ze základních cílů projektu, který byl dnes oficiálně představen. Podle metodiky projektu bude Libereckým krajem určen hlavní technický koordinátor, který bude zodpovědný za koordinaci všech inženýrsko - infrastrukturních činností a bude přímo komunikovat se všemi dotčenými subjekty jak státní správy a obcí, tak i soukromé sféry. Základním jeho posláním bude již zmíněná efektivní kombinace a využití schválených, připravovaných a nových infrastrukturních projektů pro snížení celkových investičních nákladů. Podle pracovní metodiky pak bude hlavní technický koordinátor při své činnosti vycházet zejména:

ze sběru dat (rozsah škod, podkladové materiály na původní i nově připravované investiční akce, územní plány, atd.),

z vyhodnocení dat a podkladů včetně definování priorit,

z návrhu a koordinace opatření,

z rizikové analýzy jednotlivých opatření,

z vyhodnocení efektivity opatření,

z realizace navržených opatření.

Propočty Hydroprojektu CZ, a. s., ukazují, že prolnutím projektů na obnovu a aktuálních projektů s přiznanou dotací za využití synergického efektu lze ušetřit v celkovém úhrnu minimálně 850 milionů korun. Půjde totiž nejen o kombinaci dostupných zdrojů financování, ale i jejich efektivní využívání v praxi. Bude tak možné propojit jednotlivé nutné opravy s novými investicemi.

Odborníci dále spočítali, že dalších 400 až 800 milionů korun lze uspořit koncepčním plánováním, které musí nahradit současné nepříliš koordinované, ale důležité akutní činnosti.

Dojde tak totiž ke zkapacitnění finančních toků a jejich důsledná koordinace povede k mnohem vyšší účinnosti každé vynaložené částky.

22.8.2010 11:05:44 | přečteno 1502x | demcak
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load